Tag Archives: впечатления

Диалоги об Архиве | Dialogs about Archive

Об истории создания проекта и его развитии в диалоге Ольги Рыбчинской и Алексея Шинкаренко для альманаха современной белорусской культуры «pARTisan»

В. Р: Можа, з гэтай прычыны некаторыя ўдзельнікі праекта і маюць рацыю, кажучы, што менавіта мы самі адказныя за тое, што ў нас вайна засела на ўзроўні генетычнага коду? Асноўны іх мэсыдж заключаўся ў тым, што мастакі, пісьменнікі, рэжысёры і творчыя людзі ўвогуле рамантызуюць вайну, ствараюць прыгожы вобраз, эстэтызуюць катастрофу. У выніку ствараецца імідж, які потым тыражуецца. Савецкі час акурат і стварыў большасць стэрэатыпаў, гераізаваў ваеннае мінулае, менавіта Другую сусветную вайну.

А. Ш.: Таму і выяўляецца цікавасць менавіта да архіва Першай сусветнай вайны – бо ў нас ён ніяк не перажыты, няма гэтых надбудоў і напластаванняў. Прычым можна пра яго гаварыць безадносна, неангажавана, як пра архіў, на які яшчэ няма ўстойлівай рэакцыі. Там яшчэ і фатаграфія досыць спецыфічная, фатограф быў знутры, ён не быў яшчэ прафесіяналам, фотажурналістам. Таму гэты архіў унікальны, ён дае магчымасць суперажываць самастойна, не абапіраючыся на шматлікія трактоўкі. Ці будзе гэта тэмай для глабальнага гледача – складана сказаць. Думаю, гэта прынамсі падстава для таго, каб паставіць пытанне. Для мяне відавочна, што праект стаў па-за межамі часу.

Версия на белорусском — http://partisanmag.by/?p=11080

Volha Rybčynskaja and Aleksei Shinkarenko talk about War Witness Archive project for the magazine of contemporary belarusian culture ‘pARTisan’

V. R.: Perhaps for this reason some of the project’s participants are right saying that it is we who are responsible for having the war stuck at our genetic code. Their main message deals with the fact that artists, writers, film directors and creative people in general romanticize war, they create a beautiful image and aestheticize the catastrophe. As a result an image is created which is then replicated. The Soviet times coined most of the stereotypes, the military heroic past, World War II.

А. Sh.: Therefore, there is an interest in the World War I archive — since we have not gone through it yet, there are no super structures and additional layers. And you can talk about it whatever, unattached, as about an archive which has not developed any stable reaction to itself yet. The photographs are also quite specific there, the photographer was involved, he was not a professional, a photojournalist yet. Thus, this archive is unique, it gives you the opportunity to empathize on your own, without relying on multiple interpretations. It is hard to say if it would also be the topic for the global audience. I think this is at least a reason to have the issue raised. For me it is obvious that the project has become timeless.

English version — http://partisanmag.by/?p=11099

Tagged ,
 

На что способен зритель

Архив свидетеля войны

Статья Дарьи Амелькович об опыте работы в Архиве свидетеля войны


Проводник в среду Архива, медиатор проекта и журналист Дарья Амелькович поделилась с читателями газеты «Культура» своими впечатлениями о том, как «она была музейщиком»:

«Архив свидетеля войны» получился проектом, где мне удалось увидеть и услышать Публику. С разнообразными взглядами, мыслями, переживаниями… Публику, которую обычно представляешь как что-то абстрактное и неопределенное, и которая вдруг, когда даешь ей возможность, начинает говорить различными, но выразительными и запоминающимися голосами»

Для тех, кто не прочитал статью в газете, предлагаем ее в отсканированном виде.
Читать далее

Tagged ,
 

27-й экспозиционный день

11:37

Архив свидетеля войны

Группа студентов 6 курса кафедры дизайна архитектурной среды БНТУ с преподавателем Павлом Войницким @ Архив свидетеля войны

15:32

Архив свидетеля войны

Участник проекта Сергей Ушакин после видео записи беседы @ Архив свидетеля войны

16:42

Архив свидетеля войны

Участник проекта, музыкант Филипп Чмырь @ Архив свидетеля войны

17:29

Архив свидетеля войны

Александр Стефанович и Инна Мурашова из отдела редких книг и рукописей ЦНБ НАН Беларуси @ Архив свидетеля войны

18:30

Архив свидетеля войны

Участник проекта Денис Лобачев @ Архив свидетеля войны

Tagged , ,
 

История Александра

фотографии 1 мировой войны

История о фотографии И.Стабровского из Слонимского краеведческого музея им. И.Стабровского

Александр:
«… Лицо персонала перекошено от ужаса вида раны, а солдату все равно, в лице спокойствие и вызов действительности. Приходит в голову «улыбка в петле», в петле мирового развития империализма, фармаций, георгиевских крестов, HCl, касок, тронов, сапог и домов — национальных, религиозных, … и т.д. Обреченная порядочность даже в звериных условиях. Человек человеку — людь!
Ни какой синтетики —только настоящее воля, сила и человечность».

Tagged , , ,
 

24-й экспозиционный день

15:34

работа с архивом фотографий

Алексей Шинкаренко и Ольга Романова после видео записи беседы о фотографиях из темы «Театр войны»

15:37

фотографии из Архива свидетеля войны

Фотографии темы «Театр войны» во время записи беседы с Ольгой Романовой

17:34

Архив свидетеля войны

Участницы проекта Инна Мациенко и Elsa Lignol © Архив свидетеля войны

19:26

участники проекта Архив свитеделя войны

Алексей Шинкаренко, Дмитрий Король и Ольга Рыбчинская после видео записи беседы о фотографиях из Архива

Tagged ,
 

Новые участники Архива

Сегодня у проекта был не менее исключительный день, наполненный удивительными и неожиданными встречами.
Первая встреча была вынесена за рамки Музея в Библиотеку НАН Беларуси. В процессе общения со специалистами отдела редких книг и директором библиотеки мы нашли взаимный интерес Библиотеки и Архива в популяризации редких документов и фотографий, хранящихся в фондах. И пришли к соглашению в ближайшее время представить в нашем проекте уникальный альбом фотографий Павлюковского.

Днем к нам пришла Елена Васильевна — научный сотрудник Минского областного краеведческого музея, внимательно изучила проект, его структуру и фотографии. С ней мы обсудили возможность включения в проект редких снимков «авиаторов», хранящихся в фондах музея.

Архив свидетеля войны

Участник проекта Guyen Battuvshin Khatigan © Архив свидетеля войны


Потом был длинный разговор с путешествующим студентом Гуен (Guyen Battuvshin Khatigan) из Монголии, который приехал в Минск из Швеции, где он учится, чтобы наполниться новыми впечатлениями. Очень интересовался вопросом, какие земли потеряла Беларусь на протяжении последних войн. Оставил историю о снимке с немецким солдатом, позирующим в сельской хате: “… My feeling about this picture, Belarussian warm hospitality. From grandmother’s eyes, I could say — she worried something and hoping”.

текст на обороте фотографии

Расшифровка текста на обороте фотографии © Архив свидетеля войны


Вдруг, неожиданная встреча с посетителем из Германии Эберхардом Кёгелем. Эберхард был у нас в конце прошлой недели и тогда мы спросили, может ли он помочь расшифровать подпись на обратной стороне фотографии. Текст не удалось прочитать из-за старого алфавита Suetterlin, который использовал автор подписи, а сегодня Эберхард вернулся с результатами расшифровки.

Около половины третьего была встреча с Валентиной Николаевной Белявиной, автором книги «Беларусь в первой мировой войне». Она подробно и внимательно рассматривала материалы архива и делилась своими воспоминаниями. Мы записали и ее историю о фотографии, «которую невозможно забыть», — она из альбома И.Стабровского с подписью — «Маленький беженец, потерявший родителей».

War Witness Archive

Участница проекта Angela Beallor © Архив свидетеля войны


Владимир Парфенок и Анджела (Angela Beallor) из Нью Йорка изучали «вечерний архив» вместе с Дашей Амелькович. Выбор Анджелы — на удивление та же фотография «солдата в хате». Что значит эта фотография — акт коммуникации или акт оккупации? Что в целом сегодня подразумевает оккупация? — в этом направлении развернулась история Анджелы.

В конце дня Архив посетили авторы и участники проекта «Перекличка веков: Первая мировая война и мир сегодня». С ними мы долго обсуждали форматы представления фотографии, которыми можно заинтересовать современную аудиторию изучать историю, связанную с событиями Первой мировой. В качестве практического ответа на этот вопрос мы поищем форму презентации «Архива свидетеля войны» на проходящих 14-15 октября «Международных чтениях».

Tagged ,
 

Какую военную фотографию захотят опубликовать?

Операция «Буря в Пустыне» 1991 год. Перевод фрагмента из статьи: The War Photo No One Would Publish

«Армейская пресс служба была направлена куда-то в пустыню за 70 миль от Кувейта. Они ехали из южного Ирака в сторону Кувейта по 8 автостраде, останавливаясь, чтобы сделать фотографии и собрать видеоматериал. Они наткнулись на ужасающую сцену: сгоревший иракский военный конвой и испепеленные трупы. Джерек сидел в грузовике вдвоем с Патриком Хермансоном, офицером, отвечающим за связи с общественностью. Он взял свои фотокамеры и начал выбираться из машины.
Хермансон отнесся к идее фотографирования этой сцены с неприязнью. Он спросил у Джерека: “Для чего тебе нужно это снимать?” В его вопросе неявно прочитывалось осуждение: бесчестно фотографировать мертвых. «Я тоже это делаю без особого интереса», — ответил он офицеру. И добавил, что ему не хотелось бы, чтобы мама прочитала его имя рядом с фотографией трупов.
“Но если я не буду это фотографировать, люди как моя мама будут думать, что война такая, какой они видят ее в кино. Это то, для чего я здесь. Это то, что я должен сделать.»

Хермандсон разрешил Джереку выйти, не пытаясь его остановить. Хотя он мог его остановить по предписаниям пресс-службы.

После того как редакторы американских журналов отказали 28 летнему Джереку в публикации этих снимков в 1991 году, он написал в American Photo: «Если мы настолько взрослые, чтобы вести войну, мы должны быть такими же взрослыми, чтобы смотреть на ее последствия.»

Tagged ,