Диалоги об Архиве | Dialogs about Archive

Об истории создания проекта и его развитии в диалоге Ольги Рыбчинской и Алексея Шинкаренко для альманаха современной белорусской культуры «pARTisan»

В. Р: Можа, з гэтай прычыны некаторыя ўдзельнікі праекта і маюць рацыю, кажучы, што менавіта мы самі адказныя за тое, што ў нас вайна засела на ўзроўні генетычнага коду? Асноўны іх мэсыдж заключаўся ў тым, што мастакі, пісьменнікі, рэжысёры і творчыя людзі ўвогуле рамантызуюць вайну, ствараюць прыгожы вобраз, эстэтызуюць катастрофу. У выніку ствараецца імідж, які потым тыражуецца. Савецкі час акурат і стварыў большасць стэрэатыпаў, гераізаваў ваеннае мінулае, менавіта Другую сусветную вайну.

А. Ш.: Таму і выяўляецца цікавасць менавіта да архіва Першай сусветнай вайны – бо ў нас ён ніяк не перажыты, няма гэтых надбудоў і напластаванняў. Прычым можна пра яго гаварыць безадносна, неангажавана, як пра архіў, на які яшчэ няма ўстойлівай рэакцыі. Там яшчэ і фатаграфія досыць спецыфічная, фатограф быў знутры, ён не быў яшчэ прафесіяналам, фотажурналістам. Таму гэты архіў унікальны, ён дае магчымасць суперажываць самастойна, не абапіраючыся на шматлікія трактоўкі. Ці будзе гэта тэмай для глабальнага гледача – складана сказаць. Думаю, гэта прынамсі падстава для таго, каб паставіць пытанне. Для мяне відавочна, што праект стаў па-за межамі часу.

Версия на белорусском — http://partisanmag.by/?p=11080

Volha Rybčynskaja and Aleksei Shinkarenko talk about War Witness Archive project for the magazine of contemporary belarusian culture ‘pARTisan’

V. R.: Perhaps for this reason some of the project’s participants are right saying that it is we who are responsible for having the war stuck at our genetic code. Their main message deals with the fact that artists, writers, film directors and creative people in general romanticize war, they create a beautiful image and aestheticize the catastrophe. As a result an image is created which is then replicated. The Soviet times coined most of the stereotypes, the military heroic past, World War II.

А. Sh.: Therefore, there is an interest in the World War I archive — since we have not gone through it yet, there are no super structures and additional layers. And you can talk about it whatever, unattached, as about an archive which has not developed any stable reaction to itself yet. The photographs are also quite specific there, the photographer was involved, he was not a professional, a photojournalist yet. Thus, this archive is unique, it gives you the opportunity to empathize on your own, without relying on multiple interpretations. It is hard to say if it would also be the topic for the global audience. I think this is at least a reason to have the issue raised. For me it is obvious that the project has become timeless.

English version — http://partisanmag.by/?p=11099

Tagged ,
 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>